شاخص کل

1,502,598

-8477 -0.0056
ارزش معاملات خرد

42,643B

-0.01
شاخص هم وزن

418,519

-2457 -0.0058
وضعیت نمادها
خالص ورود پول حقیقی

-2,073B

سرانه خرید حقیقی
(میلیون ریال)

199

سرانه فروش حقیقی
(میلیون ریال)

186

وضعیت جریان پول گروه‌ها
نام خالص ورود پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 978B 326M 365M 7,324B
هتل و رستوران 40B 248M 174M 338B
محصولات فلزی 6B 211M 273M 264B
اطلاعات و ارتباطات 4B 121M 327M 339B
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی 1B 108M 212M 37B
نام خالص خروج پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
فلزات اساسی -582B 133M 222M 3,826B
فرآورده های نفتی -495B 201M 224M 3,092B
چندرشته ای صنعتی -330B 104M 212M 602B
بانکها و موسسات اعتباری -309B 157M 201M 1,448B
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم -234B 127M 179M 474B
خودرو و قطعات -221B 208M 287M 4,249B
استخراج کانه های فلزی -219B 118M 204M 757B
بیمه و بازنشستگی -217B 158M 241M 1,065B
سرمایه گذاریها -165B 95M 120M 1,115B
کانی غیر فلزی -129B 186M 205M 791B
میلیون سهم
میلیارد ریال
طلا و ارز
نام آخرین قیمت تغییر تاریخ
طلا (دلار/ انس) 1764 -0.025 1401/04/14
نقره (دلار/ انس) 19 -0.038 1401/04/14
طلا گرم 18 عیار 13716000 0.005 1401/04/15
سکه 1 گرمی 30050000 0.002 1401/04/15
طلا مثقال 18 عیار 59340000 0.004 1401/04/15
سکه طرح قدیم 142560000 -0.01 1401/04/15
سکه طرح جدید 148490000 -0.01 1401/04/15
ربع سکه 52500000 0 1401/04/15
نیم سکه 83000000 0.008 1401/04/15
سود هر سهم اعلام شده در 1 ماه اخیر.
نماد عملکرد تغییر تاریخ دوره عملکرد سال مالی
1 فالوم 448 -58% 1401/04/15 مجمع 1400/12/29
2 شسپا 612 96% 1401/04/15 مجمع 1400/12/29
3 سیدکو 79 147% 1401/04/15 3 ماهه 1401/12/29
4 خودکفا 211 -68% 1401/04/15 مجمع 1400/12/29
5 دهدشت -9 0% 1401/04/14 مجمع 1400/12/29
6 شرانل 7986 49% 1401/04/14 مجمع 1400/12/29
7 وسقم 2 0% 1401/04/14 9 ماهه 1401/06/31
8 دپارس 3417 -7% 1401/04/14 مجمع 1400/12/29
9 فاسمین 3754 87% 1401/04/14 12 ماهه 1400/12/29
10 شخارک 4749 -16% 1401/04/14 12 ماهه 1400/12/29
11 خاذین 3 -73% 1401/04/14 مجمع 1400/12/29
12 کاما 339 -75% 1401/04/14 مجمع 1400/12/29
13 خگستر 114 -71% 1401/04/14 مجمع 1400/12/29
14 کگل 1042 47% 1401/04/13 12 ماهه 1400/12/29
15 خکمک 45 392% 1401/04/13 مجمع 1400/12/29
16 غپونه 702 39% 1401/04/13 مجمع 1400/12/29
17 غبهار 549 10% 1401/04/13 مجمع 1400/12/29
18 رنیک 1309 41% 1401/04/13 مجمع 1400/12/29
19 دانا 399 2,415% 1401/04/13 3 ماهه 1401/12/29
20 البرز 383 -34% 1401/04/13 مجمع 1400/12/29
21 وکبهمن 122 -5% 1401/04/13 3 ماهه 1401/12/29
22 حرهور 470 153% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
23 خکرمان 79 -19% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
24 لوتوس 809 49% 1401/04/12 مجمع 1400/10/30
25 اروند 5586 96% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
26 ختور 1466 51% 1401/04/12 12 ماهه 1400/12/29
27 پلاسک 3 -97% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
28 شسم 138 -95% 1401/04/12 12 ماهه 1400/12/29
29 تکنو -165 -752% 1401/04/12 12 ماهه 1400/12/29
30 شصفها 5390 -25% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
31 پیزد 622 -61% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
32 شتولی 5 0% 1401/04/12 9 ماهه 1400/12/29
33 خریخت 319 322% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
34 بوعلی 10419 69% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
35 حتاید 1013 36% 1401/04/11 12 ماهه 1400/12/29
36 شبهرن 2101 50% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
37 شسینا 120 16% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
38 بترانس 260 36% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
39 سمتاز 2526 47% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
40 چدن 255 -56% 1401/04/11 12 ماهه 1400/12/29
41 سرچشمه 422 -12% 1401/04/11 12 ماهه 1400/12/29
42 باران 27 -91% 1401/04/11 12 ماهه 1400/12/29
43 کسرام 34 0% 1401/04/10 9 ماهه 1401/06/31
44 خنصیر 249 91% 1401/04/10 12 ماهه 1400/12/29
45 دلقما 29 -90% 1401/04/09 مجمع 1400/12/29
46 نشار 4676 27% 1401/04/09 12 ماهه 1400/12/29
47 مارون 17699 22% 1401/04/08 12 ماهه 1400/12/29
48 بزاگرس 197 31% 1401/04/08 مجمع 1400/12/29
49 وسخراج 2 0% 1401/04/08 9 ماهه 1401/06/31
50 وبشهر 476 1% 1401/04/08 مجمع 1400/12/29
51 ونیرو 37 -90% 1401/04/08 12 ماهه 1400/12/29
52 خمحور 35 -30% 1401/04/08 مجمع 1400/12/29
53 شاراک 6832 61% 1401/04/08 مجمع 1400/12/29
54 فتوسا 604 8% 1401/04/08 12 ماهه 1400/12/29
55 بهیر 342 -23% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
56 سفارود -192 0% 1401/04/07 3 ماهه 1400/12/29
57 غنوش 533 9,818% 1401/04/07 3 ماهه 1401/12/29
58 قنقش -781 0% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
59 وحافظ 48 0% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
60 شرانل 7986 49% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
61 خفولا 220 -89% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
62 حبندر 841 -2% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
63 دماوند 1107 170% 1401/04/07 مجمع 1400/12/29
64 وآرین 26 -96% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
65 سپرده 238 -72% 1401/04/07 مجمع 1400/12/29
66 زنگان 2813 223% 1401/04/06 مجمع 1400/12/29
67 شبندر 1532 56% 1401/04/06 12 ماهه 1400/12/29
68 برکت 1936 498% 1401/04/06 مجمع 1400/12/29
69 وخاور 823 24% 1401/04/06 12 ماهه 1400/12/29
70 زاگرس 12764 -47% 1401/04/06 12 ماهه 1400/12/29
71 فسازان 331 -33% 1401/04/06 مجمع 1400/12/29
72 خزامیا 295 0% 1401/04/06 12 ماهه 1400/12/29
73 کورزی 888 11,948% 1401/04/05 12 ماهه 1400/06/31
74 شکبیر 11491 5% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
75 پاسا 1374 -43% 1401/04/05 مجمع 1400/12/29
76 شرنگی 4389 -39% 1401/04/05 مجمع 1400/12/29
77 بشهاب 4854 -2% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
78 بنو 3 -100% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
79 اوان 133 -64% 1401/04/05 مجمع 1400/12/29
80 فزرین 975 69% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
81 اردستان 1555 42% 1401/04/05 مجمع 1400/12/29
82 ثنور 503 722% 1401/04/05 12 ماهه 1401/03/31
83 ورفاه 10 -72% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
84 دی -404 -269% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
85 شسپا 612 96% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
86 ولکار 409 22% 1401/04/04 مجمع 1400/12/29
87 ومعلم 296 -59% 1401/04/04 12 ماهه 1400/12/29
88 لخزر 14790 43% 1401/04/04 12 ماهه 1400/12/29
89 فسرب 99 -23% 1401/04/04 مجمع 1400/12/29
90 لبوتان 1918 -48% 1401/04/04 مجمع 1400/12/29
91 پلاست 747 245% 1401/04/04 12 ماهه 1400/12/29
92 سفارود -1096 0% 1401/04/04 12 ماهه 1399/12/29
93 کساپا 181 -15% 1401/04/04 مجمع 1400/12/29
94 کگل 1032 46% 1401/04/03 12 ماهه 1400/12/29
95 بنیرو 259 7% 1401/04/02 مجمع 1400/12/29
96 فجام 413 20% 1401/04/02 12 ماهه 1400/12/29
97 کماسه 268 135% 1401/04/02 مجمع 1400/12/29
98 وآفری 312 16% 1401/04/02 12 ماهه 1400/12/29
99 درهآور 4018 93% 1401/04/01 مجمع 1400/12/29
100 ویسا 159 4,889% 1401/04/01 3 ماهه 1401/12/29
101 حگهر 799 168% 1401/04/01 مجمع 1400/12/29
102 شصفها 5390 -25% 1401/04/01 12 ماهه 1400/12/29
103 گدنا 505 222% 1401/04/01 12 ماهه 1400/12/29
104 غکورش 3230 -15% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
105 ومپنا 119 61% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
106 تجلی 31 3,936% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
107 خاذین 3 -73% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
108 فرآور 2418 130% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
109 دتماد 5723 14% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
110 شزنگ 392 -21% 1401/03/31 6 ماهه 1401/08/30
111 ولساپا 326 36% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
112 وساپا 429 56% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
113 خکمک 45 392% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
114 اروند 5586 96% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
115 پارس 337 31% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
116 قاروم 5036 66% 1401/03/31 9 ماهه 1401/04/31
117 وتجارت 201 -69% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
118 وبملت 761 15% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
119 فنفت 1304 118% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
120 وپسا 22 117% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
121 زنجان -21 -197% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
122 دهدشت -9 0% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
123 شفا 1680 28% 1401/03/30 مجمع 1400/12/29
124 شلیا 264 -89% 1401/03/30 9 ماهه 1401/05/31
125 ودی 530 -72% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
126 کفرآور 685 -4% 1401/03/30 9 ماهه 1401/05/31
127 شسینا 120 16% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
128 سهرمز 858 206% 1401/03/30 6 ماهه 1401/08/30
129 والبر 852 -26% 1401/03/30 مجمع 1400/12/29
130 سفارس 3539 61% 1401/03/30 مجمع 1401/02/31
131 سفارود -761 0% 1401/03/30 9 ماهه 1399/12/29
132 شکلر 2027 185% 1401/03/30 6 ماهه 1401/08/30
133 تدبیر 177 -68% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
134 بوعلی 10419 69% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
135 وکار 328 11% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
136 چکاپا 170 26% 1401/03/30 6 ماهه 1401/08/30
137 حشکوه 60 197% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
138 فتوسا 658 18% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
139 فاسمین 3899 94% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
140 وصندوق 2337 59% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
141 شگویا 1371 57% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
142 دفرا 2289 92% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
143 وملی 1690 78% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
144 درازک 3482 10% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
145 خکار 319 -26% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
146 پلاسک 3 -95% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
147 سخواف 44 0% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
148 اپرداز 373 -77% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
149 وبصادر 184 -73% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
150 وکبهمن 1574 136% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
151 وپویا 128 -46% 1401/03/29 3 ماهه 1401/11/30
152 تلیسه 140 50% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
153 کشرق 2589 -3% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
154 وگردش 595 2,905% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
155 وزمین -20501 0% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
156 فولای 1294 70% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
157 ثتران 124 -36% 1401/03/28 6 ماهه 1401/06/31
158 آریان 108 -76% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
159 شپنا 826 6% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
160 مارون 19225 32% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
161 شسپا 598 91% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
162 مبین 6269 217% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
163 زفکا 752 43% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
164 آپ 328 -12% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
165 پاکشو 134 -54% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
166 چدن 236 -59% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
167 افق 3452 -35% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
168 مادیرا 138 -70% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
169 داوه 310 -41% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
170 تابا 96 351% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
171 وآیند -17484 0% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
172 ومهان 960 21% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
173 وخاور 750 13% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
174 شبهرن 2101 50% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
175 تاتمس 1293 0% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
176 خساپا -2360 0% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
177 خزر 308 114% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
178 فایرا 3309 101% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
179 ذوب 305 18% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
180 وبشهر 476 -10% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
181 دشیری 4751 -31% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
182 غپاک 280 1,839% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
183 لپارس 1382 63% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
184 کلوند 2761 39% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
185 کقزوی 2629 22,304% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
186 ونفت 537 -3% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
187 کروی 1132 -55% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
188 وتوکا 1240 33% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
189 ومعادن 340 -31% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
190 سفارود -544 0% 1401/03/28 6 ماهه 1399/12/29
191 ونوین 815 26% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
192 کسرا 461 43% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
193 خگستر 114 -71% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
194 فملی 1252 92% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
195 فخوز 1093 17% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
196 شیراز 10896 79% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
197 رافزا 4120 -29% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
198 حتاید 1011 36% 1401/03/27 12 ماهه 1400/12/29
199 پیزد 622 -61% 1401/03/27 12 ماهه 1400/12/29
200 تایرا 2030 2% 1401/03/27 12 ماهه 1400/12/29
201 شپاس 2736 123% 1401/03/27 12 ماهه 1400/12/29
202 دی -223 -190% 1401/03/26 6 ماهه 1400/12/29
203 کباده 940 43% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
204 کپرور 1392 35% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
205 ولتجار 88 -55% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
206 واحصا 546 -45% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
207 آبین 19 -83% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
208 حریل 195 35% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
209 لسرما 1231 0% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
210 خریخت 319 322% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
211 ساذری -646 -1,131% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
212 دکوثر 17 -92% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
213 کدما 354 -50% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
214 شفن 667 -59% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
215 کیا 136 -44% 1401/03/26 6 ماهه 1401/06/31
216 شکام 4016 180% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
217 خموتور 259 20% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
218 کساوه 4310 -15% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
219 ختراک 744 48% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
220 سکارون 2137 81% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
221 دسینا 3067 107% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
222 دفارا 1407 -28% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
223 غصینو 574 -28% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
224 خکاوه 483 0% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
225 خمحرکه 80 -74% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
226 تپکو -7 0% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
227 شپترو -379 -1,298% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
228 کاوه 825 -23% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
229 حسیر 504 132% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
230 شساخت 2798 3% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
231 وسمرکز 10 0% 1401/03/25 6 ماهه 1401/06/31
232 نوری 14616 6% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
233 فجهان 373 -9% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
234 وملل -938 0% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
235 فولاژ 1217 17% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
236 نیرو -66 -105% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
237 وپاسار 1229 63% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
238 خودکفا 210 -69% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
239 هرمز 3209 54% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
240 ولساپا 334 40% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
241 زنگان 2813 223% 1401/03/24 12 ماهه 1400/12/29
242 فگستر 1084 2% 1401/03/24 مجمع 1400/12/29
243 خعمرا 239 315% 1401/03/24 مجمع 1400/12/29
244 کلر 5285 32% 1401/03/24 مجمع 1400/12/29
245 خفنر 538 177% 1401/03/24 مجمع 1400/12/29
246 لخانه 459 -16% 1401/03/24 12 ماهه 1400/12/29
247 قهکمت 506 86% 1401/03/24 12 ماهه 1400/12/29
248 والبر 852 -26% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
249 لخزر 14752 43% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
250 دشیمی 3335 89% 1401/03/23 مجمع 1400/12/29
251 فافق 923 99% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
252 سباقر 1732 128% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
253 برکت 2064 537% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
254 ویسا 312 -59% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
255 سیستم 521 -4% 1401/03/23 مجمع 1400/12/29
256 زنگان 2840 226% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
257 توریل 582 -42% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
258 همراه 1039 13% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
259 فروی 730 -84% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
260 وبملت 761 25% 1401/03/22 12 ماهه 1400/12/29
261 اخابر 6 -98% 1401/03/22 12 ماهه 1400/12/29
262 بپاس 1019 22% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
263 وسپهر 1093 -7% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
264 حگهر 799 168% 1401/03/22 12 ماهه 1400/12/29
265 پلوله 3710 60% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
266 دسبحا 975 -51% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
267 بکام 40 -51% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
268 خمهر 97 3% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
269 شفارا 157 42% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
270 بشهاب 4992 1% 1401/03/22 12 ماهه 1400/12/29
271 ختوقا 309 101% 1401/03/21 مجمع 1400/12/29
272 خوساز 249 37% 1401/03/21 مجمع 1400/12/29
273 شبهرن 2139 53% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
274 فاراک 54 150% 1401/03/21 6 ماهه 1401/06/31
275 پاسا 1374 -43% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
276 وتجارت 201 -69% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
277 پلوله 3710 60% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
278 گشان 852 -26% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
279 اوان 133 -64% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
280 غبهار 549 10% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
281 فنفت 1304 118% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
282 فخالص 335 -56% 1401/03/21 مجمع 1400/12/29
283 تجلی 31 3,936% 1401/03/21 مجمع 1400/12/29
284 پارس 337 31% 1401/03/20 12 ماهه 1400/12/29
285 رنیک 1309 41% 1401/03/19 12 ماهه 1400/12/29
286 آبادا 571 47% 1401/03/19 مجمع 1400/12/29
287 وپسا 22 117% 1401/03/19 12 ماهه 1400/12/29
288 لابسا 618 -20% 1401/03/19 12 ماهه 1400/12/29
289 شکربن 415 72% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
290 فسرب 99 -23% 1401/03/18 12 ماهه 1400/12/29
291 سفارس 3539 61% 1401/03/18 12 ماهه 1401/02/31
292 کپارس 868 37% 1401/03/18 12 ماهه 1400/12/29
293 دسبحا 975 -51% 1401/03/18 12 ماهه 1400/12/29
294 دتماد 5723 14% 1401/03/18 12 ماهه 1400/12/29
295 وصنعت 329 13% 1401/03/18 9 ماهه 1401/05/31
296 خمحور 35 -30% 1401/03/18 12 ماهه 1400/12/29
297 وبوعلی 463 56% 1401/03/18 3 ماهه 1401/11/30
298 خشرق 956 432% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
299 فغدیر 2125 75% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
300 وگستر -3385 -169% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
301 خلیبل 19 -3% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
302 شغدیر 15189 49% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
303 سابیک 1658 74% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
304 بپیوند 591 64% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
305 کنور 2196 28% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
306 دتوزیع 4571 150% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
307 فرابورس 342 -57% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
308 وبوعلی 1340 -36% 1401/03/17 مجمع 1400/11/30
309 ثاباد 17 -97% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
310 خاور 166 -13% 1401/03/17 12 ماهه 1400/12/29
311 تاتمس -160 0% 1401/03/17 6 ماهه 1400/12/29
312 خچرخش 337 924% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
313 تشتاد 53 380% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
نماد تاریخ مجمع موضوع سال مالی
دسینا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
دسینا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
فالوم 1401/04/15 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
فالوم 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فالوم 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
فجام 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فجام 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
لخانه 1401/04/15 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
لخانه 1401/04/15 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
تدبیر 1401/04/15 تنفس مجمع عادی سالیانه 1400/12/29
کورزی 1401/04/15 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/06/31
کرماشا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کرماشا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ولساپا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ثشاهد 1401/04/15 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/03/31
سیتا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401/02/31
شسپا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شسپا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خودکفا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
اتکای 1401/04/15 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/09/30
وآرین 1401/04/15 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
وملل 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
فزرین 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شاروم 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
رافزا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
رافزا 1401/04/15 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
مادیرا 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وآفری 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شیراز 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فخاس 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فخاس 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
لخزر 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
رفاه 1401/04/16 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/07/30
بشهاب 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کپارس 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کپارس 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
تدبیر 1401/04/18 تنفس مجمع عادی سالیانه 1400/12/29
کچاد 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کچاد 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
کگل 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
کگل 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ومعلم 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ومعلم 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
مارون 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کشرق 1401/04/18 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
کشرق 1401/04/18 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
زاگرس 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زاگرس 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
فولای 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وپست 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
افق 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غکورش 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کیمیاتک 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شکام 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شکام 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
های وب 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
های وب 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وآرین 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
انرژی 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
انرژی 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خدیزل 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
شپاس 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شپاس 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
سدبیر 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غسالم 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غسالم 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
سفارود 1401/04/20 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1399/12/29
فاسمین 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فاسمین 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شکبیر 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شکبیر 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
ونفت 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فروس 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
فروس 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فپنتا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فنورد 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
خلنت 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وساپا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غشهد 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غشهد 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
فسپا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
حتاید 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ورازی 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کالا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کالا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ما 1401/04/21 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
بخاور 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نطرین 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نطرین 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
چدن 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
چدن 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کیمیا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فتوسا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زشگزا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
زشگزا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زقیام 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زقیام 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
وحافظ 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
حخزر 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نوری 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
نوری 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
تابا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
دتولید 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
دتولید 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
آسیا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
مارون 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
مارون 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شسم 1401/04/22 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
شسم 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شسم 1401/04/22 لغو دعوت مجمع 1401/12/29
خنصیر 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
خنصیر 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وکار 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فخوز 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
فخوز 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
قنقش 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
قنقش 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ستران 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ستران 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
وایرا 1401/04/22 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/06/31
تایرا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
پکرمان 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
پکرمان 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ومعادن 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خزامیا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
خزامیا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
لابسا 1401/04/23 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وبصادر 1401/04/23 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
واحصا 1401/04/23 دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) 1400/12/29
زفجر 1401/04/23 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
گدنا 1401/04/25 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
باران 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زدشت 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
زدشت 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شبندر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شبندر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
اخابر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
اخابر 1401/04/25 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
اخابر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
فولاد 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
تپولا 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
حبندر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
پشاهن 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خکار 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خکار 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
ختور 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ختور 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ذوب 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ذوب 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فاذر 1401/04/25 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
پتایر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
پتایر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
نمرینو 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
نمرینو 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وپخش 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
دکوثر 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
دکوثر 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غنوش 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غنوش 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
وبانک 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خپارس 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
خپارس 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شخارک 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شخارک 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
لخانه 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خرینگ 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کسرا 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
کسرا 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ودی 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ودانا 1401/04/26 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/06/31
مبین 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
مبین 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کپرور 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کپرور 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
وآوا 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
حشکوه 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
حشکوه 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زبینا 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
زبینا 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
اپرداز 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
حسیر 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
بجهرم 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401/12/29
وسنا 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کصدف 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کصدف 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وپاسار 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شفن 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شفن 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کمنگنز 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
کمنگنز 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
حپترو 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
پارتا 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
پدرخش 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خبهمن 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غگرجی 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غگرجی 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
وسدید 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غمهرا 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فملی 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فملی 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
کیسون 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نیرو 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فولاژ 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
بفجر 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
بفجر 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شبریز 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نشار 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نشار 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
ولراز 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شتران 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شتران 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
سلار 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
سلار 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
بمپنا 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
بمپنا 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
ثنام 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ولتجار 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
سخواف 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کاوه 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غزر 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زکشت 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
سمگا 1401/04/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غالبر 1401/04/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وآذر 1401/04/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401/06/31
وتوشه 1401/04/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29